หลังวิกฤตไวรัสโคโรนา ออกแบบอินทีเรียร์ สำคัญอย่างไรกับธุรกิจร้านอาหาร

จากวิกฤตไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย เมื่อผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาแล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีกฎระเบียบมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์ไวรัส ทำให้งานออกแบบอินทีเรียร์มีบทบาทสำคัญ ต่อการออกแบบตกแต่งร้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม

งานออกแบบอินทีเรียร์ หลังวิกฤตไวรัสโคโรนา

            เมื่อโควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของทุกคน นอกจากการดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่เชื่อของไวรัสโคโรนาแล้ว การรักษาระยะห่างตามมาตรการทำให้องค์กรหรือหน่วยงาน ออฟฟิศ สำนักงาน หรือร้านค้าร้านอาหาร ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและตกแต่งภายในใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารการออกแบบตกแต่งร้านให้สอดคล้องกับประกาศมาตรการผ่อนปรน ยังสามารถรสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และการออกแบบอินทีเรียร์ที่เหมาะสมยังเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ

ออกแบบอินทีเรียร์ สำคัญอย่างไรกับธุรกิจร้านอาหาร

ออกแบบอินทีเรียร์ คือ การตกแต่งภายในอาคารโดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างอาคารมากนัก แต่จะเน้นออกแบบให้พื้นที่นั้น ๆ มีบรรยากาศความน่าอยู่ตามหลักการออกแบบายในที่ถูกต้อง มัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ จึงสามารถออกแบบร้านอาหารให้ตอบโจทย์มาตรการรักษาระยะห่างหลังวิกฤตไวรัสโคโรนา ได้เป็นอย่างดี เช่น

  1. การออกแบบภายในของร้านอาหาร ออกแบบอินทีเรียร์ จะให้ความสำคัญกับความหนาแน่นการวางระบบโซน และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
  1. ให้ความสำคัญกับระบบถ่ายเทอากาศ เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. การออกแบบอาจจำกัดทางเข้าออก เช่น มีทางเข้า 1 ทาง และออก 2 ทาง เพื่อควบคุมจำนวนลูกค้าและระบายลูกค้าทำให้ออกได้สะดวก

4. ออกแบบร้านให้มีการแบ่งพื้นที่จุดคัดกรองและทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70%

5. ออกแบบอินทีเรียร์ จะมีข้อมูลการรักษาระยะห่างระหว่างลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน ที่ต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1.5-2 เมตร ทำให้สามารถออกแบบให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร เช่น การสับหว่างที่นั่งหรือนั่งหันหน้าทางเดียว

6. ออกแบบตกแต่งภายใน โดยวางผังโต๊ะใหม่ เช่น หันหน้าไปทางเดียว มีการเว้นที่นั่งตามมาตรการ และเพิ่มฉากกั้นระหว่างกันกรณีที่ร้านมีความหนาแน่นสูง

7. กรณีเป็นร้านอาหารที่ให้ลูกค้าบริการตนเอง ออกแบบอินทีเรียร์ อาจออกแบบให้มีการจัดระบบการเข้าคิว สั่งอาหารและชำระเงิน หรือรับของอย่างเป็นระบบ

การออกแบบตกแต่งร้านอาหารหลังวิกฤตไวรัสโควิด 19 ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้บริโภคได้แล้ว การออกแบบจากมัณฑนากรหรือบริษัทรับออกแบบอินทีเรียร์โดยตรง นอกจากการออกแบบตอบโจทย์ตามมาตรการของภาครัฐแล้ว ยังได้งานออกแบบที่โดดเด่น สวยงาม และทันสมัย