งานตกแต่งมุมแสดงสินค้ากับงานออกแบบอินทีเรียร์

ออกแบบอินทีเรียร์หรืองานออกแบบตกแต่งภายใน ไม่ได้มีบทบาทเฉพาะการออกแบบตกแต่งภายในบ้านหรืออาคารสถานที่เท่านั้น แต่ออกแบบอินทีเรียร์ยังทำหน้าที่ออกแบบเกี่ยวกับการจัดบูธและออกแบบตกแต่งมุมแสดงสินค้าให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ อีกด้วย

ออกแบบอินทีเรียร์ และหลักในการออกแบบ

โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่างานออกแบบอินทีเรียร์ ก็คืองานออกแบบตกแต่งภายใน เช่น ออกแบบตกแต่งบ้าน ตกแต่งห้องทำงาน สำนักงาน ตกแต่งภายในอาคารต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงงานตกแต่งภายใน หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม จุดมุ่งหมายและหลักในการออกแบบตกแต่งภายใน มีดังนี้

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในด้านสถานที่

2. เพื่อความงามของรูปแบบ ซึ่งการออกแบบอินทีเรียร์ เป็นงานตกแต่งที่สัมพันธ์กับงานออกแบบด้านโครงสร้าง ทำให้อาคารสถานที่สวยงามโดดเด่นมากขึ้น

3. ให้ความสำคดัญกับการจัดวาง หลักหรือจุดมุ่งหมายของการจัดวางไม่ใช่เฉพาะการจัดวางของประดับตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน หรืออุปกรณ์สำหรับใช้สอยภายในห้องต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดวางสินค้าอุปโภคบริโภค การจัดบูธหรือออกแบบตกแต่งมุมแสดงสินค้าภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้โดดเด่นสะดุดตาอีกด้วย

4. นำหลักจิตวิทยามาใช้ในการใช้ตกแต่งภายใน เช่น การใช้อิทธิพลของสีต่อความรู้สึกในการออกแบบภายในร้านอาหาร การจัดบรรยากาศภายในให้สอดคล้องกับการใช้งาน หรือการออกแบบอินทีเรียร์ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้อยู่อาศัยหรือคนที่เกี่ยวข้อง

งานตกแต่งมุมแสดงสินค้า กับงานออกแบบอินทีเรียร์

การจัดวางหรือจัดแสดงสินค้า มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำและได้รับความสนใจของลูกค้า เพราะนอกจากคุณภาพและการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์จะสวยงามมีคุณภาพแล้ว การจัดวางหรือตกแต่งมุมสินค้าให้โดดเด่น จะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ตั้งแต่แรกพบ ศิลปะในการจัดแสดงสินค้ามี 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน เป็นการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดออกแบบอินทีเรียร์ ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์อาจมีไอเดียในการตกแต่งมุมแสดงสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ออกแบบตกแต่งให้มีบรรยากาศสอดคล้องกับแต่ละช่วงเทศกาล หรือวันสำคัญ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

2. การจัดแสดงสินค้าหน้าต่างโชว์ หมายถึง การจัดแสดงสินค้าไว้ด้านหลังของผนังด้านหน้าของร้านค้าซึ่งเป็นกระจก หรือจัดตกแต่งสินค้าไว้ส่วนมุมด้านหน้าของร้านโดยใช้ผนังด้านหน้าและด้านข้างทำมุมจัดหน้าต่างโชว์ และจัดตกแต่งมุมสินค้าที่ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้าได้ทุกด้าน เพราะไม่มีส่วนใดติดอยู่กับผนังของร้าน

งานออกแบบอินทีเรียร์ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะการออกแบบจากนักออกแบบหรือบริษัทรับออกแบบ เพราะสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเดินเลือกซื้อสินค้า มีทักษะในการจัดแสดงสินค้าที่ใช้หลักศิลปะมาช่วยในการกำหนดหมวดหมู่ ประเภทของสินค้า จัดวางในที่ที่เหมาะสมสวยงามทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการเลือกชมสินค้า เป็นการเร่งการตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้น